ทำเนียบอาจารย์


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.สกล เฮดดิการ์ด

Skol Hedegaard
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี

Thanin Lokeskrawee
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

นพ.สุจริต สวนกุล

Sutjarit Suankool
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นพ.นพดล สี่สุวรรณ

Noppadon Srisuwan
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พญ.มุกดา นพชัยอนันต์

Mookda Noppachaianun
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พญ.หฤทัย ศรีวิเศษ

Haruethai Sriwiset
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พญ.กิตติยา สินธนา

Kittiya Sinthana
พ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
โรงพยาบาลลำปาง 

นพ.ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์

Jaiprapas Wongwatroj
พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,
โรงพยาบาลลำปาง 

Website was created with Mobirise