ผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ระดับหลังปริญญาที่ครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคติ


ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะหลักตาม ดังต่อไปนี้

Mobirise simple software