กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลลำปาง

 • วิสัยทัศน์ (Vision) - "กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ"
 • พันธกิจ (Mission) 
  1. ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของแพทย์สภา
  2. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่พัฒนางานบริการผู้ป่วย และการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ
  3. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข หรือเป็นอาจารย์ในศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 • ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานฝึกอบรม
  1. การบริบาลผู้ป่วย (patient care)
  2. ความรู้และทักษะหัตถการเวชกรรม (medical knowledge & procedural skills)
  3. ทักษะระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (interpersonal and communication skills) 
  4. การเรียนรู้และการพัฒนาจากฐานการปฏิบัติ (practice-based learning and improvement)  
  5. ความสามารถในการทำงานตามหลักวิชาชีพนิยม (professionalism)  
  6. การทำเวชปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ (systems-based practice)
แพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ER

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง

รับสม้คร

- วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2565

สอบสัมภาษณ์

- วันที่ 20 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลลำปาง
- คุณรัตติกาล  ตาเปี้ย
- โทรศัพท์ 054-2537400 ต่อ 2102  หรือ  085-7061240

งานวิชาการ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แพทย์ประจำบ้าน >>คลิก<<

เอกสารงานวิชาการ

- คู่มืออาจารย์แพทย์ >>คลิก<<
- คู่มือแพทย์ประจำบ้าน >>คลิก<<
- คู่มือการใช้งานระบบสมัครแพทย์ประจำบ้าน >>คลิก<<
- ผลสัมฤทธิ์การศึกษา >>คลิก<<

แพทย์กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมประชุมแพทย์ศาสตร์ศึกษานานาชาติ

            นพ.ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์ และ อ.ดร.นพ. ธานินทร์ โลเกศกระวี กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ลำปาง นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Basic Life Support Performance Score for Health Care Provider ในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ OTTAWA-ICME 2018 ณ กรุงอาบูดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561

Mobirise website creator - Get now