ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
25 ก.ย. 2565
26 ก.ย. 2565
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย
หัตถการ
13.00-16.00 อติกานต์
วิชา วิจัย 3 ปี 4 กลุ่ม BL
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย
Sim intern
08.00-16.00 อ.บุญเลิศ
ENTปี5D
27 ก.ย. 2565
13.00-16.00 อติกานต์
วิชา วิจัย 3 ปี 4 กลุ่ม BL
28 ก.ย. 2565
08.00-16.00 สรัลธร
สอบ OSCE
08.00-16.00 สรัลธร
สอบ OSCE
08.00-12.00 ER
การ approach ผู้ป่วย Ext ER อ ใจประภัสส์
08.00-16.00 สรัลธร
สอบ OSCE
08.00-16.00 สรัลธร
สอบ OSCE
13.00-16.00 อ.อรวรรณ
สอนresident
08.00-16.00 อ.สุรีย์วรรณ
ENTปี5D
29 ก.ย. 2565
09.00-16.00 สรัลธร
สอบ
09.00-16.00 สรัลธร
สอบ
09.00-16.00 สรัลธร
สอบ
09.00-16.00 สรัลธร
สอบ
13.00-16.00 med
Sim ปี6 อ.วรพจน์
13.00-16.00 อ.อุทัย
สอนresident
08.00-16.00 อ.บุญเลิศ
ENTปี5D