ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ / ห้อง
ห้องเรียน 201
ห้องเรียน 202
ห้องเรียน 203
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมพิวเตอร์
18 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
08.30-12.00 อ.จำลอง
Psychodynamic & psychotherapy
13.00-16.00 อ.พริ้มเพรา
Psychodynamic & psychotherapy
13.00-15.00 อ.กนกศรี
Diseases of muscle, ....
13.00-16.00 อนุวัตร
สอนนศพ.ศัลยกรรมปี 5
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
Communication skill / Active listening
21 ส.ค. 2561
10.00-12.00 อ.วชิราภรณ์
OPD teaching (child)
13.00-15.00 อ.วชิราภรณ์
Practice interview
15.00-16.00 อ.ศศิธร
Consultation round
16.00-17.30 อ.เกษศิริ
Eating disorder
13.00-15.00 อ.อัมพร
Degenerative arthritis & soft tissue rheumatism
13.00-16.00 อ.วรพจน์
Simulation เรื่อง Chest สอนปี 6
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
Communication skill, Medical uncertainties
22 ส.ค. 2561
08.30-10.00 อ.ศศิธร
Delirium
10.00-12.00 อ.ณัฐเมธี
OPD teaching
13.00-15.00 อ.วชิราภรณ์
Community plychiatry
15.00-17.00 อ.เกษศิริ
Child psychiatry II
13.00-15.00 อ.วรพจน์, อ.ศุภณัฐ
SDL : Chest
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
Alternative medicine
09.00-10.00 ศัลยกรรม
Teleconference ศัลยกรรม