ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
02 ก.พ. 2566
09.00-12.00 อ.จารุวรรณ
สอนปี6
08.00-12.00 ER
Sim PALS Ext ER อ กิตติยา
13.00-16.00 MED
SIM ปี 6 อจ.วรพจน์
08.00-11.00 อ.สังกาศ
จักษุ5A
13.00-16.00 อ.วิน
สอน Resident
13.00-16.00 อ.อรวรรณ
สอบCommed ปี4
09.00-16.00 กุมาร ปี4
Lecture
03 ก.พ. 2566
12.00-15.00 สูติ ปี4
สอบลงกอง
08.00-15.00 สูติ ปี4
สอบลงกอง
13.00-16.00 MED
SIM ปี 6 อจ.วรพจน์
08.00-11.00 อ.พงษ์ศักดิ์
จักษุ5A
13.00-16.00 อ.วิน
สอนปี6
09.00-16.00 กุมาร
สอบลงกอง
08.00-12.00 จินตนา
สอบลงกอง ออธ์โธ ปี5D
13.00-15.00 อ.พงษ์ศักดิ์
จักษุ5A
04 ก.พ. 2566
05 ก.พ. 2566
06 ก.พ. 2566
13.00-16.00 กุมาร ปี4
หัตถการ นศพ. ปี4
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
สอนปี6
13.00-15.00 สูติ ปี4
Lecture
08.00-12.00 อ.รัฐพงศ์
จักษุ5A
08.00-16.00 จินตนา
Orientation และ Lecture นศพ..ปี 5D Ortho
09.00-16.00 กุมาร ปี4
Lect ปี4