ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
16 มิ.ย. 2564
13.00-16.00 MED
SIM ปี6 อ.สมลักษณ์
13.00-16.00 อ.วิน
Journal Club
17 มิ.ย. 2564
09.00-12.00 อ.พญ. กิตติยา
Simulation ER Extern
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย
Simulation : PASL Extern, Intern
12.00-16.00 จอมขวัญ
ประชุมWFMEศัลยศาสตร์
13.00-16.00 อ.อัศวิน
Lecture FM
18 มิ.ย. 2564
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
ปี6
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย
Simulation : PALS Intern
19 มิ.ย. 2564
20 มิ.ย. 2564