ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
21 ก.ย. 2564
09.00-12.00 จิตเวช
Lecture PSY 5C
13.00-16.00 สูติ ปี4
Lecture
13.00-16.00 ER
activity resident ER
13.00-16.00 อ.วิน
Eng
08.00-12.00 อ.ไชยพศ
lectureจักษุปี5B
22 ก.ย. 2564
13.00-15.30 อ.รัฐพงศ์
สองลงกองOSCEจักษุปี5B
13.00-15.30 อ.รัฐพงศ์
สองลงกองOSCEจักษุปี5B
07.30-12.00 น.ส.จินตนา
สอบ แพทย์ประจำบ้าน ออร์โธ
13.00-16.00 MED
SIM ปี6 อ.นัฐพงศ์
08.30-12.00 อ.รัฐพงศ์
สอบลงกองMCQ/MEQจักษุปี5B
23 ก.ย. 2564
09.00-16.00 จิตเวช
Lecture PSY 5C
08.00-12.00 อ.นพ.สกล
สอบ SIM/ADVICE Extern G
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
สอบลงกองปี6
08.00-11.00 น.ส.จินตนา
สอน lecture ออร์โธ นศพ.ปี5
13.00-16.00 สูติ ปี4
Lecture
08.00-16.00 คุณวิลาศินี (1110)
หลักสูตรผู้บริหาร .ใช้ Zoom
08.00-16.00 วรพงศ์
สอบพนักงานราชการ
08.00-12.00 อ.อรวรรณ
สอบลงกองปี6
13.00-15.00 จินตนา
สอบลงกอง Ortho
08.00-16.00 วรพงศ์
สอบพนักงานราชการ
24 ก.ย. 2564
25 ก.ย. 2564