ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ / ห้อง
ห้องเรียน 201
ห้องเรียน 202
ห้องเรียน 203
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมพิวเตอร์
24 ต.ค. 2561
09.00-11.00 อ.ณัฐชัย
Acquired heart disease and syncope
13.00-14.00 อ.ชัชวาลย์
Pediatric basic life support
13.00-16.00 คณาจารย์
นำเสนอ project based/group project (ปี 5 CMED)
09.00-12.00 อ.กวินทรา
Seminar ความก้าวหน้าวิเคราะห์ระบบ (ปี 6 CMED)
13.00-15.00 อ.พลเทพ
Palliative care (ปี 6 CMED)
14.00-15.00 อ.ชัชวาลย์
Pediatric basic life support
13.00-16.00 คณาจารย์
Seminar chronic care model (ปี 4 CMED)
09.00-10.00 ศัลยกรรม
Teleconference ศัลยกรรม
25 ต.ค. 2561
09.00-10.00 อ.พัฒนพงศ์
Short stature
13.00-15.00 อ.ศิริสุข
Basic respiratory care and oxygen therapy
09.00-12.00 อ.ดร.นพ.วิน
Introduction to health economic II (ปี 5 CMED)
13.00-16.00 อ.ดร.นพ.วิน
Case discussion (ปี 5 CMED)
14.30-15.30 อ.สุวิทย์
STD + Genital lesion
13.00-16.00 คณาจารย์
Seminar occupation medicine (ปี 4 CMED)
26 ต.ค. 2561
08.30-10.30 อ.มนัสจิตต์
Arthritis and vasculitis syndrome in childhood, Disorder of salt homeostasis
13.30-15.00 อ.กรรณิการ์
Acute flaccid paralysis
09.00-12.00 อ.ศณิษา
สอบ CMED ปี 4
13.00-16.00 อ.ดุสิดา
สอบ FMED ปี 4
13.00-14.00 อ.รพี, อ.ชัชวาลย์
PALS
14.00-16.00 อ.รพี, อ.ชัชวาลย์
Simulation เรื่อง PALS
08.00-12.00 อ.ดร.ภญ.รุ่งทิวา
Research skill : สรุปและประเมินผลการเรียนนำเสนองานวิจัย
13.00-16.00 อ.ดร.ภญ.รุ่งทิวา
Research skill : สรุปและประเมินผลการเรียนนำเสนองานวิจัย
13.00-13.30 อ..........
Formative Exam.
27 ต.ค. 2561
28 ต.ค. 2561