ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ / ห้อง
ห้องเรียน 201
ห้องเรียน 202
ห้องเรียน 203
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมพิวเตอร์
19 ก.พ. 2562
20 ก.พ. 2562
13.00-16.00 อ.ดุสิดา สอนปี 6
Primary care cluster, PCM, COPC assignment
08.00-09.30 อ.บุญเลิศ
TP
13.30-15.00 อ.ศุภวิทย์
TP
12.00-15.00 ศูนย์แพทย์ฯ
ประชุมรองศูนย์แพทย์ฯ
09.00-10.00 ศัลยกรรม
Teleconference ศัลยกรรม
21 ก.พ. 2562
13.00-16.00 อ.ดุสิดา สอนปี 6
Patient safety, health insurance
08.30-09.30 อ.บุศราภรณ์
TP
14.00-15.30 อ.บุญเลิศ
TP
13.00-16.00 กลุ่มการพยาบาล
ประชุม
22 ก.พ. 2562
13.30-15.30 ิอ.บุศราภรณ์
CBL
23 ก.พ. 2562