ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ / ห้อง
ห้องเรียน 201
ห้องเรียน 202
ห้องเรียน 203
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมพิวเตอร์
19 เม.ย. 2562
13.00-16.00 อ.วิวัฒน์
สอน Resident
20 เม.ย. 2562
21 เม.ย. 2562
22 เม.ย. 2562
13.00-14.30 อ.ศิริสุข
Common upper respiratory tract disorder I
08.30-10.00 อ.ณัฐเมธี
Introduction & Orientation
10.00-12.00 อ.วชิราภรณ์
Psychiatric interview & MSE
13.00-15.00 อ.ศศิธร
Practice interview
16.00-18.00 อ.เกษศิริ
Consultation- Liaison Psy.
08.00-11.00 อ.ตวงทิพย์
Orientation, Airway management
12.00-13.00 ศูนย์แพทย์
ประชุมทีมวิจัย
23 เม.ย. 2562
09.00-10.30 อ.ศิริสุข
Common upper respiratory tract disorder II
13.00-14.30 อ.รพี
Asthma
10.00-12.00 อ.ณัฐเมธี
OPD teaching
13.00-14.00 อ.วชิราภรณ์
Emergency psychiatry
14.00-16.00 อ.ศศิธร
Consultation round
16.00-18.00 อ.เกษศิริ
Trauma, ....
10.00-12.00 อ.เนาวรัตน์
Pap anesthetic evaluation and medication
13.00-15.00 อ.สุรัตน์ดา
Concepts of anesthetic medications
15.00-16.00 อ.ผกาพร
Opioid
12.00-13.00 ศูนย์แพทย์ฯ
เลี้ยงส่งและต้อนรับอาจารย์ภาษาอังกฤษ
10.00-12.00 ER
Teleconference