ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ / ห้อง
ห้องเรียน 201
ห้องเรียน 202
ห้องเรียน 203
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมพิวเตอร์
16 ธ.ค. 2561
17 ธ.ค. 2561
09.00-11.00 อ.อนวัช
Common new born problems
13.00-14.00 อ.ภควดี
Delay development
13.00-15.00 อ.ราวิน/อ.ธราดล
SDL : GI
13.00-16.00 อ.ดุสิดา (ปี 5)
Medical ethics in family aspect
13.00-16.00 อ.ศณิษาและคณะ (ปี 4)
Seminar occupation medicine
13.00-16.00 อ.พลเทพ (ปี 6 CMED)
Seminar ความก้าวหน้าวิเคราะห์ระบบ
13.30-14.30 อ.วรลักษณ์
Genital organ prolapse
14.30-15.30 อ.ประเทือง
Procedure in gyn. Practive
18 ธ.ค. 2561
09.00-10.30 อ.กรรณิการ์
Alteration of conciousness
13.00-15.00 อ.กรรณิการ์
Seizure and epilepsy
13.00-15.00 อ.อัมพร
SDL : Cardio
11.00-14.00 อ.ดุสิดา (ปี 5)
Difficult case approach
13.00-16.00 อ.ศณิษาและคณะ (ปี 4)
Seminar chronic care model
13.00-15.00 อ.ศรัณย์
POL : Abnormal vaginal bleeding
15.00-16.00 อ.กำพล
Rape
19 ธ.ค. 2561
09.00-11.00 อ.รวี
Neonatal jaundice
13.00-15.00 อ.กรรณิการ์
Acute flaccid paralysis
13.00-15.00 อ.พิริยาภรณ์

13.00-16.00 คณาจารย์ (ปี 4)
Seminar home visit II
09.00-10.00 ศัลกรรม
Teleconference ศัลยกรรม
20 ธ.ค. 2561
09.00-10.30 อ.กุลวดี
Anaphylaxis
13.00-15.00 อ.อนวัช
Neonatal resuscitation
11.00-12.00 อ.วิน (ปี 5)
Diagnostic test
13.00-16.00 อ.ชนินท์, อ.พลเทพ (ปี 5)
Case discussion
13.00-15.00 อ.ประนาท
Simulation เรื่อง Tumor Lysis syndrome
13.00-16.00 อ.ศณิษาและคณะ (ปี 4)
Seminar กิจกรรมสำรวจชุมชน
13.30-14.30 อ.เถลิงศักดิ์
Menopause & HRT
14.30-15.30 อ.สุวิทย์
STD + Genital lesion