บุคลากรศูนย์แพทย์ ฯ

User Image

กัณฐิกา แสงเพชร

หัวหน้าสำนักงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

User Image

บรรเจิด ทัศนพูนผล

เทคโนโลยีการศึกษา

User Image

บุญฑริกา ทะปะละ

กิจการนักศึกษา

User Image

สรัลธร อินทเสน

หลักสูตรและประเมินผล

User Image

ศุภลักษณ์ ชูสุวรรณ

หลักสูตรและประเมินผล

User Image

ธิดา ยศนวล

เทคโนโลยีการศึกษา

User Image

วรพงศ์ อวดครอง

เลขาศูนย์แพทย์ฯและงานทรัพยากรบุคคล

User Image

วิลาวัลย์ สิงห์ใจมา

การเงินและครุภัณฑ์

User Image

จอมขวัญ ทินนา

งานการศึกษาหลังปริญญา

User Image

จินตนา บุญมา

งานธุรการ อาคารและสถานที่

User Image

ภาสกร อินผูก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

User Image

พรพิมล วงค์มนตรี

เลขากลุ่มงานออร์โธฯและกุมารฯ

User Image

เบญจมาศ ฝั้นจักรสาย

เลขากลุ่มงานศัลยกรรม

User Image

รัชนี ทำว่อง

งานวิจัย

User Image

สุภาพร มั่งมูล

เลขากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

User Image

Andrew Sherratt

ENGLISH TEACHER

User Image

กัญญารัตน์ ใจจินา

บรรณารักษ์

User Image

สุเมตตา ทิวาโต

บรรณารักษ์

User Image

พฤศพร วงค์ผัด

บรรณารักษ์

User Image

ไทยเจริญ เปี้ยตัน

พนักงานบริการ

User Image

บัวเร็ว ขันตาโย

พนักงานบริการ

User Image

ไทยเจริญ เปี้ยตัน

พนักงานบริการ