ผู้บริหาร

User Image

นพ.ธานี ลิ้มทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง

User Image

นพ.ราวิน โซนี

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ ฯ

User Image

นพ.เหมราช สุขพันธ์ุ

การเงิน/พัสด

User Image

พญ.เกษศิริ เหลี่ยมวานิช

บริหาร

User Image

นพ.อรัญ รัตนพล

ยุทธศาสตร์/QA

User Image

พญ.กุลธิดา พงศ์เดชอุดม

หลักสูตรและประเมินผล

User Image

นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี

POST GRAD

User Image

พญ.สมลักษณ์ นิลวรานนท์

IT & SIMULATOR

User Image

พญ.ศิราณี วงศ์เรืองศรี

HRD

User Image

ภญ.ดร.รุ่งทิวา หมื่นปา

วิจัย

User Image

นพ.ชลทาน เอี่ยมสำอางค์

กิจการนักศึกษา

User Image

นพ.จาตุรนต์ บุญพิทักษ์

อาคารสถานที่