ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course in Medical Education For “Rookie” Teacher วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10:41:19

ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course in Medical Education For “Rookie” Teacher วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร์ จังหวัดลำปาง

ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบด้วย
  - ความรู้ความเข้าใจเรื่องแพทย์ศาสตร์ศึกษา
  - การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการประเมินผลนักศึกษา
  - การประกันคุณภาพการศึกษา

โดยผู้อบรมเป็นอาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทย์ต่าง ๆ ดังนี้
  1. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง
  2. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
  3. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.พะเยา
  4. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.นครพิงค์
  5. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.อุตรดิตถ์
  6. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.สงขลา
  7. ศูนย์แพทย์ฯ รพ.แพร่
  8. โรงพยาบาลน่าน

รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเป็นเข้าร่วมเป็นวิทยากร รวมถึง อ.นพ.อรัญ รัตนพล รอง.ผอ.ด้านประกันคุณภาพ ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในเรื่อง Quality Assurance of Medical Education