พิธีไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10:37:18

ทีมกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้วยการระลึกถึงพระคุณครู

    

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาแพทย์ผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนมากกว่า 3.5 ขึ้นไปประกอบด้วย
  - นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 7 คน
  - นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 จำนวน 4 คน
  - นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 9 คน

  

มอบรางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่
  - อ.นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค  อาจารย์แพทย์ประจำกลุ่มงานอายุรกรรม

มอบรางวัลและจัดบรรยายพิเศษของ ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562
  - นพ.เทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์  แพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ศิษย์เก่า CPIRD ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง รุ่น 2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในชุมชนและเสริมสร้าง CPIRD DNA แก่นักศึกษาแพทย์