แพทย์หญิงวชิราภรณ์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการแบบ Symposium เรื่อง Gender Identity Problems in child and adolescent

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:48:58

แพทย์หญิงวชิราภรณ์   อรุโณทอง
แพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานจิตเวช

เข้าร่วมเสวนาวิชาการแบบ Symposium เรื่อง Gender Identity Problems in child and adolescent

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ เมืองยกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนิเซีย