การอบรมวันที่ 2 ของโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 25 เมษายน 2561 เวลา 16:34:38

Proposal เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว! กับการอบรมวันที่ 2 ของโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 24-27 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง