โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:29:39

เริ่มแล้วค่ะ! โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง