เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:04:28

ประมวลภาพการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559

ณ โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่