เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:01:06

ประมวลภาพการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13
เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
และ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน