เยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:52:35

ประมวลภาพการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ณ โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลเสริมงาม จังหวัดลำปาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
และโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่