ประมวลภาพการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามเกณฑ์มาตรฐานWFME

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:52:43

ประมวลภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามเกณฑ์มาตรฐานWFME

โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.)
ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
วันพฤหัสบดี ที่2 กรกฎาคม 2563