เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561 จำนวน 15 ตำแหน่ง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08:29:05

เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561 จำนวน 17 ตำแหน่ง

-  อายุรศาสตร์  4  ตำแหน่ง

-  กุมารเวชศาสตร์  4  ตำแหน่ง

-  สูติ-นรีเวชศาสตร์  2  ตำแหน่ง

-  ออร์โธปิดิกส์  3  ตำแหน่ง

-  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  2  ตำแหน่ง