"งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 (Phase IV)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:10:45

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "งานวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์แพทย์/แพทย์พี่เลี้ยง/แพทย์ประจำบ้าน" (Clinical research for Residency program) ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 (Phase IV)

ในหัวข้อ Start ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมเล็ก1 ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง

วิทยากรโดย ศ.ดร.รอ.นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิจัยคลินิก ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางระบาดวิทยาประยุกต์ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตสาขาระบาดวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งชื่อ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจอมขวัญ ทินนา สำนักงานศูนย์แพทย์ฯชั้น 2 โทร 4306