ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครแพทย์

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 15:07:47

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง
- ประกาศการรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ประจำปีการศึกษา 2560

- โควต้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ที่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

- โควต้าโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไปที่ไม่ใช้โรงพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชียวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- รายชื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เป็นสถานที่คัดเลือกแพทย์ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนและรายชื่อโรงพยาบาลที่สถาบันสนับสนุนวิชาการและสถานที่ปฏิบัติงาน (จบใหม่ พฤษภาคม 2560) ปีการศึกษา 2560