บทความทั้งหมด

ประมวลภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 10 สิงหาคม 2561 | 09:11:37
บรรยากาศการประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แพทย์" ผู้ดูแลระบบ 16 กรกฎาคม 2561 | 09:17:39
พิธีมอบใบประกาศการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เครือข่ายล้านนา 2 (ลำปาง แพร่ น่าน) ประจำปี 2561 ผู้ดูแลระบบ 23 พฤษภาคม 2561 | 11:46:07
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตจแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 15 พฤษภาคม 2561 | 19:02:52
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์และ Open House ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 14 พฤษภาคม 2561 | 10:40:10
ประมวลภาพพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 13 พฤษภาคม 2561 | 12:37:17
การอบรมวันที่ 2 ของโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 25 เมษายน 2561 | 16:34:38
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ผู้ดูแลระบบ 24 เมษายน 2561 | 15:29:39
ประมวลภาพกิจกรรมพุธบ่าย หัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ" โดย อ.นพ.นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย ผู้ดูแลระบบ 15 กุมภาพันธ์ 2561 | 10:19:27
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 15 ผู้ดูแลระบบ 18 มกราคม 2561 | 15:49:33