บทความทั้งหมด

โครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2563 เปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ดูแลระบบ 05 กุมภาพันธ์ 2563 | 08:45:36
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ผู้ดูแลระบบ 14 มกราคม 2563 | 09:59:35
สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:50:36
สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:49:30
สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:48:35
สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:47:29
สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:46:20
โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 ตุลาคม 2562 | 15:44:05
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ผู้ดูแลระบบ 02 ตุลาคม 2562 | 13:10:22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 26 เมษายน 2562 | 09:16:02