ปีการศึกษา

  รางวัลผลการเรียนสูงสุดแต่ละกระบวนวิชา ปีการศึกษา 2559


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการเรียนสูงสุดแต่ละกระบวนวิชา ชั้นปีที่ 4

User Image

น.ส.พรกนก ลัคนะเวทย์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
กุมารเวชศาสตร์ 1

User Image

นายเจษฎา ตรีสัตยาเวทย์

อายุรศาสตร์ 1
ทฤษฎีทางศัลยศาสตร์ทั่วไป
รังสีวิทยา 2

User Image

น.ส.สุวภาคย์ สุขสำราญ

ทักษะทางศัลยศาสตร์
การฝึกปฏิบัติงานทางศัลยศาสตร์ทั่วไป

User Image

น.ส.ธิดารัตน์ จินาเดช

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1
รังสีวิทยา 1

User Image

นายคณิศร มีศรี

สุขภาพชุมชนกับสร้างเสริมสุขภาพ


รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการเรียนสูงสุดแต่ละกระบวนวิชา ชั้นปีที่ 5

User Image

น.ส.ณัชชา วงศ์ปัญญาถาวร

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
ออร์โธปิดิกส์

User Image

นายปิยบุตร ปลื้มใจ

อายุรศาสตร์ 2
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

User Image

นายเขมินท์ โชติปฎิเวชกุล

ศัลยศาสตร์ 3
จักษุวิทยา

User Image

น.ส.ปิยวรรณ อูปคำ

กุมารเวชศาสตร์ 2
นิติเวชศาสตร์

User Image

น.ส.พิมพ์ชนก พึ่งสมวงศ์

อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน

User Image

น.ส.กรัณยวรรธก์ อินทร์วงศ์

จิตเวชศาสตร์

User Image

น.ส.หทัยชนก ทากุย

เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2
โสต ศอ นาสิกวิทยา