ปี

  แพทย์ดีเด่นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปี 2560

User Image

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาติ

VDO