ปี

  แพทย์ดีเด่นโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปี 2562