how to develop own website

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

โรงพยาบาลลำปาง

 • วิสัยทัศน์ (Vision) - "กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง เป็นสถาบันทางด้านกุมารเวชศาสตร์ที่เป็นเลิศด้านการแพทย์ การศึกษาและการดูแลสุขภาพเด็กของภาคเหนือ"
 • ปรัชญา - "ผลิตบัณฑิตแพทย์และกุมารแพทย์ มีความรู้คู่คุณธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล ได้มาตรฐานวิชาชีพ"
 • ค่านิยม - "รับผิดชอบ สามัคคี มีเมตตา"
 • พันธกิจ (Mission) 
  1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเน้นระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2.พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้มีศักยภาพในการให้บริการ
  3.ส่งเสริมให้มีการสร้างเสริมสุขภาพ
  4.ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์และกุมารแพทย์
  5.ส่งเสริมให้มีการทำผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัย

งานวิชาการ

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- แพทย์ประจำบ้าน แพทย์พี่เลี้ยง  ประจำปี 2561  > Click <
- ผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับหลังปริญญา  > Click <

เอกสารงานวิชาการ

- ปฏิทินการดำเนินงาน พพล. ปี 62 > Click <
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พพล. รอบ 1 > Click <
- รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 2) > Click <
- รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 1) > Click <
- แจ้งการดำเนินงานแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 > Click <
- ประกาศคุณสมบัติ พพล. ปี 2561 > Click <
- คู่มืออาจารย์แพทย์ (กุมารเวชกรรม) > Click <
- คู่มือการใช้งานระบบสมัครแพทย์พี่เลี้ยง นักศึกษาแพทย์ > Click <
- คู่มือแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ 2561 > Click <

Mobirise

งานวันเด็ก 2019

Mobirise

ค่ายมหิดล 2019

Mobirise

ค่ายมหิดล 2019

Mobirise

Happy new year 2019

Mobirise

รดน้ำดำหัว วันสงกรานต์ ๒๕๖๑

Mobirise

HAPPY NEW YEAR 2018

สวัสดีปีใหม่ 2561

Mobirise

NEWBORN DAY 2018

Lampang Hospital

Mobirise

The Neonatal Resuscitation Program 2017

PEDIATRICS
Lampang Hospital

ทำเนียบอาจารย์แพทย์ 

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise