วัตถุประสงค์
ลำปางเวชสาร รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลลำปาง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รายงานการวิจัย รายงานผู้ป่วย และบทความปริทัศน์ที่น่าสนใจ เพื่อสาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

เลขานุการ
นางสาวกัญญารัตน์ ใจจินา