MEC LP
MEC Lampang

ข้อมูลหลัก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง : MEC LAMPANG

อ่านทั้งหมด บทความข่าวสาร

 • Logo-60Y-GIF.gif
  สวนดอกวาไรตี้
  สวนดอกวาไรตี้ สวนดอกวาไรตี้ มีเรื่องใหม่ๆ ออกใหม่ทุกสัปดาห์ รวมทั้งเรื่องอื่นอีกมากมาย เชิญอ่านและแชร์ต่อ เราเปิดรับเรื่องราวจากคนสวนดอกทุกคน ไม่ว่าภาควิชาฯ หน่วยงาน ศูนย์ศรีพัฒน์ศูนย์ความเป็นเลิศ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกท่าน ขอบคุณครับ สวนดอก variety สัปดาห์นี้เชิญติดตามได้ครับ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/other/3851/ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/other/3772/ https://w2.med.cmu.ac.th/…/beautiful/literature-poetry/3840/ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/food/3826/ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/other/3844/
 • 1.jpg
  ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  ประมวลภาพกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจของนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง ซึ่งแสดงถึงการระลึกพระคุณครูกับกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง
 • 1.jpg
  รพ.ลำปางจัดกิจกรรมอบรม Universal precaution ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
  ประมวลภาพศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปางจัดกิจกรรมอบรม Universal precaution ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยทีมจากกลุ่มงาน IC รพ.ลำปาง ในวันที่ 22 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 • 1.jpg
  ประมวลภาพกิจกรรม Welcome to MEC LPH และพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2563
  ประมวลภาพกิจกรรม Welcome to MEC LPH และพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นปี 63 ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง ในวันที่ 15 ก.ค. 63
 • 0.jpg
  ประมวลภาพการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามเกณฑ์มาตรฐานWFME
  ประมวลภาพบรรยากาศการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามเกณฑ์มาตรฐานWFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง วันพฤหัสบดี ที่2 กรกฎาคม 2563
 • 1.jpg
  ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ Instructional Material Design การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับอาจารแพทย์
  ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ Instructional Material Design การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับอาจารแพทย์ ผู้บรรยายคือ นายภาสกร อินผูก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลลำปางมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ Video Teleconference ด้วยโปรแกรม Zoom สามารถนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมภายในกลุ่มงานของตนเอง ซึ่งการอบรมมีในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-14.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 4 รุ่น เป็นจำนวน 61 คน

สถิติบุคลากรและนักศึกษาศูนย์แพทย์ ฯ

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์แพทย์ ฯ

ผู้บริหารศูนย์แพทย์ ฯ

 • User Image
  นพ.บรรเจิด นนทสูติ
  ผอ.โรงพยาบาล
 • User Image
  นพ.ราวิน โซนี
  ผอ.ศูนย์แพทย์ ฯ
 • User Image
  นพ.เหมราช สุขพันธ์ุ
  การเงิน/พัสดุ
 • User Image
  พญ.เกษศิริ เหลี่ยมวานิชี
  บริหาร
 • User Image
  นพ.อรัญ รัตนพล
  ยุทธศาสตร์/QA
 • User Image
  พญ.กุลธิดา พงศ์เดชอุดม
  หลักสูตรและประเมินผล
 • User Image
  นพ.จาตุรนต์ บุญพิทักษ์
  อาคารสถานที่
 • User Image
  พญ.ศิราณี วงศ์เรืองศรี
  HRD
 • User Image
  นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค
  POST GRAD
 • User Image
  พญ.เกศกนก คำเรืองศรี
  กิจการนักศึกษา
 • User Image
  พญ.สมลักษณ์ นิลวรานนท์
  IT & SIMULATOR
 • User Image
  นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
  วิจัย

บุคลากรศูนย์แพทย์ ฯ

 • User Image
  กัณฐิกา แสงเพชร
  หัวหน้าสำนักงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • User Image
  บรรเจิด ทัศนพูนผล
  เทคโนโลยีการศึกษา
 • User Image
  บุญฑริกา ทะปะละ
  กิจการนักศึกษา
 • User Image
  สรัลธร อินทเสน
  หลักสูตรและประเมินผล
 • User Image
  ธิดา ยศนวลี
  เทคโนโลยีการศึกษา
 • User Image
  วรพงศ์ อวดครอง
  เลขาศูนย์แพทย์ฯและงานทรัพยากรบุคคล
 • User Image
  ศุภลักษณ์ ชูสุวรรณ
  หลักสูตรและประเมินผล
 • User Image
  วิลาวัลย์ สิงห์ใจมา
  การเงินและครุภัณฑ์
 • User Image
  จอมขวัญ ทินนา
  หลักสูตรแพทย์หลังปริญญา
 • User Image
  จินตนา บุญมา
  งานธุรการ อาคารและสถานที่่
 • User Image
  ภาสกร อินผูก
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • User Image
  พรพิมล วงค์มนตรี
  เลขากลุ่มงานออร์โธฯและกุมารฯ
 • User Image
  เบญจมาศ ฝั้นจักรสาย
  เลขากลุ่มงานศัลยกรรม
 • User Image
  รัชนี ทำว่อง
  งานวิจัย
 • User Image
  สุภาพร มั่งมูล
  เลขากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • User Image
  กัญญารัตน์ ใจจินา
  บรรณารักษ์
 • User Image
  สุเมตตา ทิวาโต
  บรรณารักษ์
 • User Image
  พฤศพร วงค์ผัด
  บรรณารักษ์
 • User Image
  ไทยเจริญ เปี้ยตัน
  พนักงานบริการ
 • User Image
  บัวเร็ว ขันตาโย
  พนักงานบริการ
 • User Image
  Rechard Ryce
  ENGLISH ADVISOR
 • User Image
  วรัญญา ราชเนตร์
  นักวิชาการศึกษา
 • User Image
  สุนันทา อาวรณ์
  นักวิชาการศึกษา
 • User Image
  ณัฐชยา ปากหวาน
  นักวิชาการศึกษา
 • User Image
  ชลดา อุดสืบ
  พนักงานธุรการ
 • User Image
  มณีวรรณ กันทะเรือน
  พนักงานธุรการ
 • User Image
  ศิริลักษณ์ บุญรัตน์
  เจ้าพนักงานพัสดุ
 • User Image
  ปวีนา โปทาสาย
  เจ้าพนักงานการเงิน
 • User Image
  สุมิตรา ศิริชัย
  นักวิชาการศึกษา
 • User Image
  สรภัส ไชยศรี
  นักวิชาการศึกษา